Hírarchívum

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének határozata a szövetség által kezelt jogdíjak felosz

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége által kezelt jogdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2003. május 28-án hozott határozata alapján az alábbiakban részletezett szabályok szerint kell felosztani.


I. A felosztandó jogdíjak alanyai

A) Jogosultak: Az alább részletezett jogdíjakból az olyan hangfelvételek előállításával foglalkozó jogi és természetes személyek részesedhetnek, amelyek által készített hangfelvétel-előállítói jogvédelmet élvező hangfelvételek 2003. december 1-ig kereskedelmi forgalomba kerültek. Amennyiben a hangfelvétel előállítója jogait a hangfelvétel eredeti előállítójától származékosan, azaz szerződés (licensz) alapján szerezte meg, úgy bizonyítania kell azt is, hogy a hangfelvétel eredeti előállítója a szerződés keretében átruházta rá a jelen felosztási szabályzat II. pontjában részletezett jogdíjfajták érvényesítésének jogát is.

B) A felosztást végző szervezet: a Szerzői Jogi Törvény 85. § felhatalmazása alapján a jogdíjak felosztását a hangfelvétel előállítók érdekképviseleti szervezete, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1997. április 28-i határozatával közös jogkezelő szervezetként nyilvántartásba vett Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége végzi.

II. A felosztandó jogdíjak fajtái

A) A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak a sugárzásáért a hangfelvétel előállítóját megillető jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: sugárzási jogdíj)

B) A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak bármilyen a sugárzástól eltérő módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért a hangfelvétel előállítóját megillető jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: nyilvánossághoz közvetítési jogdíj)

C) A hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel a hangfelvétel előállítóját megillető ú.n. üreshordozó jogdíj (Szjt. 20. §) (továbbiakban: üreshordozó jogdíj)

D) A hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért a hangfelvétel előállítóját megillető jogdíj (Szjt. 76. § (1) bek.) (továbbiakban: zenegépes jogdíj)

E) A hangfelvételek nyilvános helyen történő lemezbemutató műsorszolgáltatás céljából készült többszörözésért a hangfelvétel előállítóját megillető jogdíj (Szjt. 76 § (1) bek.) (továbbiakban: DJ jogdíj)


III. A jogdíj felosztásának alapja

A) Sugárzási jogdíj

a. Pop-rock
- a felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített jogdíj összegével (ld. alább)
- a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában

b. Klasszikus
- felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege
- a jogdíj felosztása: a hangfelvétel előállítója által az adott évben a komolyzenei hanghordozók értékesítésében elért piaci részesedése alapján (kiskereskedelmi csatornákon kívüli, továbbiakban: premium eladásokból származó bevételek nem vehetők tekintetbe a hangfelvétel előállító piaci részesedésének kiszámításakor)


B) Nyilvánossághoz közvetítési jogdíj

1. Közvetlen nyilvánossághoz közvetítés

- felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetlen nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege
- a jogdíj felosztása: a hangfelvétel előállító piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetők tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)


2. Közvetett nyilvánossághoz közvetítés

a. Pop-rock
- felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített összeggel (ld. B. 2. b. pont)
- a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában


b. Klasszikus
- felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege.
- a jogdíj felosztása: a hangfelvétel előállítók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetők tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)

C) Üreshordozó jogdíj

a. Pop-rock
- felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összege csökkentve a klasszikus zenére kiszámított összeggel (ld. C.b. pont)
- a jogdíj felosztása: mechanikai jogdíj befizetés alapján


b. Klasszikus
- felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összegének 7%-a (klasszikus zenei hanghordozók piaci részesedésének megfelelő arány)
- a jogdíj felosztása: a kiadók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások nem vehetők tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)


D) Zenegépes jogdíj

- felosztandó összeg: a felhasználók által fizetett jogdíj összege
- a jogdíj felosztása: a felhasználók által folytatott hangfelvétel felhasználás arányában


E) DJ jogdíj

- felosztandó összeg: a felhasználók által befizetett jogdíj
- a jogdíj felosztása: a hangfelvételeknek a 100-as DJ slágerlistán elért helyezései alapján


IV. Az igények bejelentésének módja

A mechanikai jogdíjbefizetés alapján felosztandó jogdíjak esetén az igények bejelentésekor a jogosultnak be kell mutatnia a mechanikai jogdíjak befizetését igazoló számlákat, illetve egyéb, a felosztást végző szervezet által szükségesnek ítélt dokumentumokat.

A hangfelvétel előállítók piaci részesedése alapján felosztandó jogdíjak esetén a 2003. évi forgalmi adatait a jogosultnak az igény bejelentésével egyidejűleg közölnie kell. A klasszikus zenére vonatkozóan felosztandó jogdíjak esetében a hangfelvétel előállítójának a klasszikus zenei hanghordozók forgalmi adatait cím szerinti bontásban kell közölnie. A felosztást végző szervezet az adatok ellenőrzésének jogát fenntartja magának. Amennyiben a forgalmi adatok ellenőrzése szükségesnek látszik úgy azt a felosztást végző szervezet független könyvvizsgáló cég bevonásával, az igénylővel egyeztetett időpontban és helyen végzi el. Az ellenőrzés költségei csak abban az esetben terhelik a jogosultat, amennyiben az ellenőrzésre okot adó körülmény valóban fennállt.


V. Az igények bejelentésének határideje

A jogdíj iránti igények bejelentésének határideje a jelen felosztási szabályzat közzétételétől számított harminc nap. E határidő jogvesztő jellegű.

VI. A jogdíjak felosztásának rendje

A felosztás tárgyát a 2003. január 1. és december 31. között beszedett jogdíjak képezik

A beszedett jogdíjakat a kezelési költség (8%) levonása után a MAHASZ a fent ismertetett szabályok szerint felosztja a jogosultak között. Az őt megillető jogdíj összegéről a MAHASZ tájékoztatja a jogosultat. A jogdíj kifizetése a jogosult által kiállított számla ellenében történik.

A felosztás alapját képező adatokból azokba tekinthet bele a jogosult, melynek bizalmasan történő kezelését az adatot a MAHASZ rendelkezésére bocsátó jogosult vagy felhasználó nem kérte.


VII. Hatálybalépés

Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.


Budapest, 2004. június 1.