Hírarchívum

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének határozata a szövetség által kezelt jogdíjak felosz

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége által kezelt jogdíjakat a Szövetség közgyûlésének 2003. május 28-án hozott határozata alapján az alábbiakban részletezett szabályok szerint kell felosztani.

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

 • Jogosultak: Az alább részletezett jogdíjakból az olyan hangfelvételek elõállításával foglalkozó jogi és természetes személyek részesedhetnek, amelyek által készített hangfelvétel-elõállítói jogvédelmet élvezõ hangfelvételek 2002. december 1-ig kereskedelmi forgalomba kerültek. Amennyiben a hangfelvétel elõállítója jogait a hangfelvétel eredeti elõállítójától származékosan, azaz szerzõdés (licensz) alapján szerezte meg, úgy bizonyítania kell azt is, hogy a hangfelvétel eredeti elõállítója a szerzõdés keretében átruházta rá a jelen felosztási szabályzat II. pontjában részletezett jogdíjfajták érvényesítésének jogát is.
 • A felosztást végzõ szervezet: a Szerzõi Jogi Törvény 85. § felhatalmazása alapján a jogdíjak felosztását a hangfelvétel elõállítók érdekképviseleti szervezete, a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium 1997. április 28-i határozatával közös jogkezelõ szervezetként nyilvántartásba vett Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége végzi.


II. A felosztandó jogdíjak fajtái

 • A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak a sugárzásáért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: sugárzási jogdíj)
 • A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek, vagy arról készült másolatnak bármilyen a sugárzástól eltérõ módon történõ nyilvánossághoz közvetítéséért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 77. §) (továbbiakban: nyilvánossághoz közvetítési jogdíj)
 • A hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel a hangfelvétel elõállítóját megilletõ ú.n. üreshordozó jogdíj (Szjt. 20. §) (továbbiakban: üreshordozó jogdíj)
 • A hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történõ többszörözéséért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 76. § (1) bek.) (továbbiakban: zenegépes jogdíj)
 • A hangfelvételek nyilvános helyen történõ lemezbemutató mûsorszolgáltatás céljából készült többszörözésért a hangfelvétel elõállítóját megilletõ jogdíj (Szjt. 76 § (1) bek.) (továbbiakban: DJ jogdíj)


III. A jogdíj felosztásának alapja

 • Sugárzási jogdíj
  • Pop-rock
   • a felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített jogdíj összegével (ld. alább)
   • a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában
  • Klasszikus
   • felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege
   • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállítója által az adott évben a komolyzenei hanghordozók értékesítésében elért piaci részesedése alapján (kiskereskedelmi csatornákon kívüli, továbbiakban: premium eladásokból származó bevételek nem vehetõk tekintetbe a hangfelvétel elõállító piaci részesedésének kiszámításakor)
 • Nyilvánossághoz közvetítési jogdíj
  1. Közvetlen nyilvánossághoz közvetítés
   • felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetlen nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege
   • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállító által a felosztással érintett évben befizetett mechanikai jogdíj alapján (a premium eladások után fizetett mechanikai jogdíjak nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)
  2. Közvetett nyilvánossághoz közvetítés
   • Pop-rock
    • felosztandó összeg: a hangfelvételek közvetett nyilvánossághoz közvetítése után a felhasználók által fizetett jogdíj összege, csökkentve a klasszikus zenére elkülönített összeggel (ld. B. 2. b. pont)
    • a jogdíj felosztása: a sugárzó szervezet által az adott évben folytatott hangfelvétel-felhasználás arányában
   • Klasszikus
    • felosztandó összeg: a sugárzó szervezetek által az adott évben a klasszikus zenei felvételek felhasználására tekintettel fizetett jogdíj összege.
    • a jogdíj felosztása: a hangfelvétel elõállítók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások után fizetett mechanikai jogdíjak nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)
 • Üreshordozó jogdíj
  • Pop-rock
   • felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összege csökkentve a klasszikus zenére kiszámított összeggel (ld. C.b. pont)
   • a jogdíj felosztása: mechanikai jogdíj befizetés alapján
  • Klasszikus
   • felosztandó összeg: az üreshordozó jogdíj összegének 7%-a (klasszikus zenei hanghordozók piaci részesedésének megfelelõ arány)
   • a jogdíj felosztása: a kiadók klasszikus zenei piaci részesedése alapján (a premium eladások után fizetett mechanikai jogdíjak nem vehetõk tekintetbe a kiadó jogdíjának kiszámításakor)
 • Zenegépes jogdíj
  • felosztandó összeg: a felhasználók által fizetett jogdíj összege
  • a jogdíj felosztása: a felhasználók által folytatott hangfelvétel felhasználás arányában
 • DJ jogdíj
  • felosztandó összeg: a felhasználók által befizetett jogdíj
  • a jogdíj felosztása: a hangfelvételeknek a 100-as DJ slágerlistán elért helyezései alapján


IV. Az igények bejelentésének módja

A mechanikai jogdíjbefizetés alapján felosztandó jogdíjak esetén az igények bejelentésekor a jogosultnak be kell mutatnia a mechanikai jogdíjak befizetését igazoló számlákat, illetve egyéb, a felosztást végzõ szervezet által szükségesnek ítélt dokumentumokat.

A hangfelvétel elõállítók piaci részesedése alapján felosztandó jogdíjak esetén a 2002. évi forgalmi adatait a jogosultnak az igény bejelentésével egyidejûleg közölnie kell. A klasszikus zenére vonatkozóan felosztandó jogdíjak esetében a hangfelvétel elõállítójának a klasszikus zenei hanghordozók forgalmi adatait cím szerinti bontásban kell közölnie. A felosztást végzõ szervezet az adatok ellenõrzésének jogát fenntartja magának. Amennyiben a forgalmi adatok ellenõrzése szükségesnek látszik úgy azt a felosztást végzõ szervezet független könyvvizsgáló cég bevonásával, az igénylõvel egyeztetett idõpontban és helyen végzi el. Az ellenõrzés költségei csak abban az esetben terhelik a jogosultat, amennyiben az ellenõrzésre okot adó körülmény valóban fennállt.

V. Az igények bejelentésének határideje

A jogdíj iránti igények bejelentésének határideje a jelen felosztási szabályzat közzétételétõl számított harminc nap. E határidõ jogvesztõ jellegû.

VI. A jogdíjak felosztásának rendje

A felosztás tárgyát a 2002. január 1. és december 31. között beszedett jogdíjak képezik.

A beszedett jogdíjakat a kezelési költség (15%) levonása után a MAHASZ a fent ismertetett szabályok szerint felosztja a jogosultak között. Az õt megilletõ jogdíj összegérõl a MAHASZ tájékoztatja a jogosultat. A jogdíj kifizetése a jogosult által kiállított számla ellenében történik.

A felosztás alapját képezõ adatokból azokba tekinthet bele a jogosult, melynek bizalmasan történõ kezelését az adatot a MAHASZ rendelkezésére bocsátó jogosult vagy felhasználó nem kérte.

VII. Hatálybalépés

Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2003. június 25.